English Persian

ضربه گیر

ضربه گیر چرخ و رام برای بولدوزر و ضربه گیر غلطک

ضربه گیر
ضربه گیر
ضربه گیر چرخ
ضربه گیر چرخ
Damper
Damper
Damper
Damper
ضربه گیر غلطک
ضربه گیر غلطک
ضربه گیر غلطک
ضربه گیر غلطک
ضربه گیر
ضربه گیر
ضربه گیر غلطک
ضربه گیر غلطک
ضربه گیر غلطک
ضربه گیر غلطک