English Persian
زنجیر بیل

زنجیر بیل

زنجیر بیل

زنجیر بیل

زنجیر برای بیل با برندهای مختلف

کفشک بیل

کفشک بیل

کفشک بیل و بولدوزر

شافت چرخ

شافت چرخ

شافت چرخ TD25-85-155

شافت رولیک

شافت رولیک

شافت رولیک بولدوزرو بیل

دنده اسپراکت

دنده اسپراکت

دنده اسپراکت

دنده اسپراکت

رولیک

رولیک

رولیک

رولیک

زنجیر

زنجیر

زنجیر

زنجیر

زیر بندی ماشین های راهسازی

زیر بندی ماشین های راهسازی

کفشک

کفشک

Link assembly

Link assembly

Link assembly for construction machinery